Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008

Câu hỏi nhiệt kỹ thuật

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NHIỆT KỸ THUẬT (60TIẾT)
(2008-2009)
1. Khái niệm năng lượng, nhiệt, công?
2. Các phương thức trao đổi năng lượng?
3. Khái niệm hệ nhiệt động?
4. Khái niệm trạng thái của hệ nhiệt động? Các thông số trạng thái là gì? Đại lượng nào trong số các đại lượng q l, u, i, t, p, v là thông số trạng thái?
5. Thế nào là trạng thái cân bằng? phương trình trạng thái?
6. Môi chất là gì? Các yêu cầu cơ bản đối với môi chất công tác?
7. Công là gì? Đối với hệ kín, đơn giản thì công mà hệ thực hiện được là công gì?
8. Biểu thức tính công giãn nở và nhận xét?
9. Công kỹ thuật của một quá trình nhiệt động là gì? Viết biểu thức tính công này trong quá trình thuận nghịch hữu hạn?
10. Khí lý tưởng là gì? Phân biệt khí lý tưởng và khí thực? Đặc trưng cơ bản của khí lý tưởng là gì?
11. Đặc trưng cơ bản của hỗn hợp khí lý tưởng? Viết các biểu thức tính các đại lượng vật lý hoặc thông số trạng thái của hỗn hợp qua những đại lượng này của từng khí?
12. Trong các thiết bị động lực đã học, có thể coi môi chất công tác trong thiết bị nào là khí thực, trong thiết bị nào là khí lý tưởng và tại sao?
13. Định nghĩa nhiệt dung riêng? Nó có phải là thông số trạng thái không?
14. Phân loại nhiệt dung riêng? Viết công thức tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng trung bình và theo nhiệt dung riêng thực?
15. Nội nhiệt năng là gì?
16. Entanpi là gì ?
17. Entropi là gì ? Ý nghĩa vật lý ?
18. Quá trình nhiệt động là gì ? Điều kiện để có sự thay đổi trạng thái của hệ nhiệt động ?
19. Quá trình cân bằng nhiệt động là gì ? thực tế có xẩy ra không và tại sao ?
20. Nội dung và ý nghĩa của định luật nhiệt động một ? Biểu thức giải tích của định luât nhiệt động một ?
21. Viết biểu thức định luật nhiệt động thứ nhất cho khối khí đứng yên ?
22. Viết biểu thức định luật nhiệt động thứ nhất cho khối khí chuyển động trong ống ?
23. Chu trình nhiệt động ? các đặc trưng của chủ trình thuận nghịch và ngược chiều ?
24. Chu trình Cácno thuận nghịch là gì ? Xây dựng biểu thức tính hiệu suất nhiệt, hệ số làm lạnh của chu trình thuận chiều, ngược chiều ?
25. Nội dung và ý nghĩa của định luật nhiệt động hai ?
26. Biểu thức giải tích định luật hai ?
27. Nêu các kết luận sau khi nghiên cứu chu trình Cácnô thuận nghịch ?
28. Hóa hơi là gì ? điễn ra theo những cách nào và đặc điểm ?
29. Tại sao trong vùng hơi bão hòa ẩm quá trình đẳng áp cũng là quá trình đẳng nhiệt ?
30. Nước sôi, hơi bão hòa khô, hơi bão hòa ẩm, hơi quá nhiệt là gì ?
31. Độ khô của hơi bão hòa ẩm là gì ? Tính thông số trạng thái của hơi bão hòa ẩm khi biết độ khô như thế nào ?
32. Nhiệt ẩn hóa hơi là gì ?
33. Nước chưa sôi, nước sôi, hơi bão hòa khô, hơi bão hòa ẩm, hơi quá nhiệt được xác định khi biết máy thông số trạng thái ?
34. Trên đồ thị trạng thái, đường giới hạn trên và dưới chi đồ thị thành mấy vùng, những vùng nào ?
35. Vẽ sơ đồ nguyên lý của hệ thống thiết bị động lực hơi nước, kể tên các thiết bị và nguyên lý hoạt đông ?
36. Chu trình hệ thống thiết bị động lực hơi nước gồm mấy quá trình đẳng áp ? Nhiệt lượng q2 cho nguồn lạnh ở đâu là gì ?
37. Biểu diễn chu trình Rankin trên đồ thì T-s, p-v, i-s ?
38. Chu trình làm việc của hệ thống động lực hơi nước gồm những quá trình nào?
39. Vì sao không sử dụng chu trình Cácnô cho hơi nước? Người ta dùng chu trình gì cho hơi nước?
40. Tính hiệu suất nhiệt lý thuyết của chu trình Rankin? Hiệu suất nhiệt của chu trình thực tế?
41. Định nghĩa hiệu suất trong tương đối?
42. Động cơ đốt trong là gì?
43. Chu trình lý thuyết của động cơ đốt trong gồm những quá trình gì ? Có phải là chu trình thuận nghịch không ?
44. Lập biểu thức tính hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong kiểu piston cấp nhiệt đẳng tích ? Để tăng hiệu suất phải làm thế nào ?
45. Lập biểu thức tính hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong kiểu piston cấp nhiệt đẳng áp ? Để tăng hiệu suất phải làm thế nào ?
46. Lập biểu thức tính hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong kiểu piston cấp nhiệt hỗn hợp ? Để tăng hiệu suất nhiệt phải làm thế nào ?
47. Khi cùng áp suất pmax, Tmax, và pmin, Tmin thì chu trình cấp nhiệt theo kiểu nào có hiệu suất nhiệt lớn nhất ? Hãy biểu diễn trên đồ thị ?
48. Khi cùng tỉ số nén ε và q1 thì chu trình cấp nhiệt theo kiểu nào có hiệu suất nhiệt lớn nhất ? Hãy biểu diễn trên đồ thị ?
49. So với động cơ đốt trong kiêu piston, tuabin khí có ưu điểm gì ?
50. Lập biểu thức tính hiệu suất nhiệt của chu trình động cơ đốt trong kiểu tuabin cấp nhiệt đẳng áp ?
51. Vẽ sơ và trình bày nguyên lý làm việc của chu trình tuabin khí cấp nhiệt đẳng áp ?
52. Truyền nhiệt là gì ?
53. Có những phương thức truyền nhiệt nào ? Phân biệt ?
54. Trường nhiệt độ là gì ? Viết biểu thức ?
55. Trường nhiệt độ ổn định một chiều là gì ? Cho ví dụ ?
56. Gradien nhiệt độ là gì ? Viết biểu thức ?
57. Mặt đẳng nhiệt là gì ? Với bài toán tỏa nhiệt qua vách trụ thì mặt đẳng nhiệt là gì ? Trường nhiệt độ mấy chiều ?
58. Mật độ dòng nhiệt ?
59. Định luật Furie về dẫn nhiệt ?
60. Bài toán dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng được giải dựa vào những điều kiện nào ? Viết công thức tính mật độ dòng nhiệt truyền qua vách phẳng một lớp và n lớp ?
61. Bài toán dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ được giải dựa vào những điều kiện nào ? Viết công thức tính mật độ dòng nhiệt truyền qua ống một lớp và n lớp ?
62. Trao đổi nhiệt đối lưu phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
63. Viết công thức tính dòng nhiệt cho quá trình tỏa nhiệt đối lưu ?
64. Hệ số tỏa nhiệt là gì ? Tại sao cần xác định hệ số tỏa nhiệt khi tính toán trao đổi nhiệt đối lưu ?
65. Trao đổi nhiệt bức xạ khác gì so với trao đổi nhiệt đối lưu hoặc dẫn nhiệt ?
66. Phân biệt trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức và tự nhiên ?
67. Tại sao cường độ tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên lại phụ thuộc vào Gr ?
68. Tại sao cường độ tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức lại phụ thuộc nhiều vào Re ?
69. Dòng bức xạ là gì ? Năng suất bức xạ là gì ?
70. Phát biểu định luật Stefan-Boltzam ?
71. Phát biểu định luật Kichkoff ?
72. Tính lượng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa hai bề mặt phẳng đặt song song không có màn chắn và có n màn chắn ?
73. Tính lượng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa hai vật bọc nhau ?
74. Thiết bị trao đổi nhiệt là gì ?
75. Mục đích tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ?
76. Truyền nhiệt giữa các chất mang nhiệt trong các thiết bị trao đổi nhiệt được thực hiện như thế nào ?
77. Phương trình truyền nhiệt ?
78. Độ lệch nhiệt độ trung bình phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
79. Tính độ chênh nhiệt độ trung bình logarit trong các trường hợp chất tải nhiệt chuyển động song song cùng chiều, ngược chiều, và hỗn hợp ?
80. Viết phương trình cân bằng nhiệt ?

Không có nhận xét nào: